WORKSHOP DI ZHINENG QIGONG

condotto da Ramon Testa